όροι και Προϋποθέσεις

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Το WOE (WOE) δέχεται παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή e-mail.Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή από το WOE.Οι παραγγελίες πρέπει να περιλαμβάνουν έναν αριθμό παραγγελίας αγοράς και να προσδιορίζουν τους αριθμούς καταλόγου WOE ή τις πλήρεις λεπτομέρειες τυχόν ειδικών απαιτήσεων.Οι παραγγελίες που γίνονται μέσω τηλεφώνου πρέπει να επιβεβαιώνονται με την υποβολή έντυπης Εντολής Αγοράς.Η υποβολή Εντολής Αγοράς συνιστά αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης WOE, που ορίζονται στο παρόν και σε οποιαδήποτε Προσφορά παρέχεται από την WOE.
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Οι προδιαγραφές που παρέχονται στον κατάλογο WOE, στη βιβλιογραφία ή σε οποιαδήποτε γραπτά αποσπάσματα προορίζονται να είναι ακριβείς.Ωστόσο, η WOE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές και δεν προβάλλει καμία αξίωση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η WOE διατηρεί το δικαίωμα (α) να κάνει αλλαγές στα Προϊόντα χωρίς προειδοποίηση και την υποχρέωση να ενσωματώσει αυτές τις αλλαγές σε οποιαδήποτε Προϊόντα που έχουν παραδοθεί προηγουμένως στον Αγοραστή και (β) να αποστείλει στον Αγοραστή το πιο πρόσφατο Προϊόν ανεξάρτητα από την περιγραφή του καταλόγου, εάν ισχύει.

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οποιεσδήποτε αλλαγές σε οποιαδήποτε παραγγελία για προσαρμοσμένα ή προαιρετικά διαμορφωμένα προϊόντα, ή οποιαδήποτε παραγγελία ή σειρά παρόμοιων παραγγελιών για τυπικά Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε αλλαγών στις προδιαγραφές για τα Προϊόντα, πρέπει να εγκριθούν εκ των προτέρων γραπτώς από την WOE.Το WOE πρέπει να λάβει το αίτημα αλλαγής του Αγοραστή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία αποστολής.Σε περίπτωση αλλαγών σε οποιαδήποτε παραγγελία ή στις προδιαγραφές για το
Προϊόντα, η WOE διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει τις τιμές και τις ημερομηνίες παράδοσης για τα Προϊόντα.Επιπλέον, ο Αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα κόστη που σχετίζονται με μια τέτοια αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του επιβαρυνμένου κόστους όλων των πρώτων υλών, των εργασιών σε εξέλιξη και του αποθέματος τελικών αγαθών που είναι διαθέσιμος ή παραγγελθείς που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή

5. ΑΚΥΡΩΣΗ
Οποιαδήποτε παραγγελία για Προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί κατά παραγγελία ή επιλογή ή οποιαδήποτε παραγγελία ή σειρά παρόμοιων παραγγελιών για τυπικά Προϊόντα μπορεί να ακυρωθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής έγκρισης της WOE, η οποία έγκριση μπορεί να χορηγηθεί ή να παρακρατηθεί κατά την αποκλειστική κρίση της WOE.Οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας, ο Αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα κόστη που σχετίζονται με αυτήν την ακύρωση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του επιβαρυνμένου κόστους όλων των πρώτων υλών, των εργασιών σε εξέλιξη και του αποθέματος τελικών αγαθών επί χείρας ή παραγγελίας που επηρεάζονται από την εν λόγω ακύρωση καταβάλουν εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να μειώσουν το κόστος ακύρωσης.Σε καμία περίπτωση ο Αγοραστής δεν ευθύνεται για περισσότερα από τη συμβατική τιμή των ακυρωθέντων Προϊόντων.

6. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Οι τιμές του καταλόγου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.Οι προσαρμοσμένες τιμές υπόκεινται σε αλλαγές με προειδοποίηση πέντε ημερών.Η παράλειψη αντίρρησης στην αλλαγή τιμής σε μια προσαρμοσμένη παραγγελία μετά από ειδοποίηση θα θεωρείται ως αποδοχή της αλλαγής τιμής.Οι τιμές είναι FOB Σιγκαπούρης και δεν περιλαμβάνουν τέλη μεταφοράς, δασμούς και ασφάλισης.Οι τιμές που αναφέρονται δεν περιλαμβάνουν και ο αγοραστής συμφωνεί να πληρώσει οποιονδήποτε ομοσπονδιακό, κρατικό ή τοπικό φόρο κατανάλωσης, πωλήσεων, χρήσης, προσωπικής περιουσίας ή οποιουδήποτε άλλου φόρου.Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν για 30 ημέρες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η WOE διασφαλίζει την κατάλληλη συσκευασία και θα αποστέλλεται στους πελάτες με οποιαδήποτε μέθοδο επιλεγεί από την WOE, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Εντολή Αγοράς του Αγοραστή.Μετά την αποδοχή μιας παραγγελίας, η WOE θα παράσχει μια εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τηρήσει την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης.Η WOE δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιά που προκαλείται από καθυστερημένη παράδοση.Το WOE θα ειδοποιήσει τον Αγοραστή για οποιαδήποτε αναμενόμενη καθυστέρηση στην παράδοση.Η WOE διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει εκ των προτέρων ή να επαναπρογραμματίσει, εκτός εάν ο Αγοραστής ορίσει διαφορετικά.

8. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σιγκαπούρη: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι πληρωμές οφείλονται και καταβάλλονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου.Το WOE θα δεχτεί πληρωμή με αντικαταβολή, επιταγή ή λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί στο WOE.Διεθνείς παραγγελίες: Οι παραγγελίες για παράδοση σε αγοραστές εκτός Σιγκαπούρης πρέπει να προπληρωθούν πλήρως σε δολάρια ΗΠΑ, με τραπεζικό έμβασμα ή με αμετάκλητη πίστωση που εκδίδεται από τράπεζα.Οι πληρωμές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά έξοδα.Η πίστωση πρέπει να ισχύει για 90 ημέρες.

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Προϊόντα στοκ: Τα αποθέματα οπτικών προϊόντων WOE έχουν εγγύηση ότι πληρούν ή υπερβαίνουν τις αναφερόμενες προδιαγραφές και δεν έχουν ελαττώματα στο υλικό ή την κατασκευή.Αυτή η εγγύηση ισχύει για 90 ημέρες από την ημερομηνία του τιμολογίου και υπόκειται στην Πολιτική Επιστροφών που ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
Προσαρμοσμένα προϊόντα: Τα ειδικά κατασκευασμένα ή προσαρμοσμένα προϊόντα έχουν εγγύηση ότι δεν έχουν κατασκευαστικά ελαττώματα και πληρούν μόνο τις γραπτές προδιαγραφές σας.Αυτή η εγγύηση ισχύει για 90 ημέρες από την ημερομηνία του τιμολογίου και υπόκειται στην Πολιτική Επιστροφών που ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.Οι υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των εγγυήσεων περιορίζονται στην αντικατάσταση ή επισκευή ή στην παροχή στον Αγοραστή πίστωσης έναντι μελλοντικών αγορών σε ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του ελαττωματικού προϊόντος.Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές ή κόστος από τον Αγοραστή.Τα παραπάνω διορθωτικά μέτρα είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης του Αγοραστή για οποιαδήποτε παραβίαση των Εγγυήσεων βάσει της παρούσας σύμβασης.Αυτή η Τυπική Εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε προϊόν το οποίο, μετά από επιθεώρηση από την Wavelength Singapore, παρουσιάζει ενδείξεις ζημιάς ως αποτέλεσμα κατάχρησης, κακής χρήσης, κακού χειρισμού, αλλοίωσης ή ακατάλληλης εγκατάστασης ή εφαρμογής, ή οποιωνδήποτε άλλων αιτιών πέρα ​​από τον έλεγχο του μήκους κύματος Σιγκαπούρη.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Εάν ο Αγοραστής πιστεύει ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν πληροί τις προδιαγραφές WOE, ο Αγοραστής θα πρέπει να ενημερώσει το WOE εντός 30 ημερών από την Ημερομηνία τιμολογίου και θα πρέπει να επιστρέψει τα αγαθά εντός 90 ημερών από την Ημερομηνία τιμολογίου.Πριν από την επιστροφή του προϊόντος, ο Αγοραστής πρέπει να λάβει ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (RMA).Κανένα προϊόν δεν θα υποστεί επεξεργασία χωρίς RMA.Στη συνέχεια, ο αγοραστής θα πρέπει να συσκευάσει το προϊόν προσεκτικά και να το επιστρέψει στο WOE, με προπληρωμένο φορτίο, μαζί με το έντυπο αιτήματος RMA.Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία και χωρίς οποιοδήποτε ελάττωμα ή ζημιά που προκαλείται από την αποστολή.Εάν η WOE διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 7 για προϊόντα στοκ.
Το WOE, κατά την αποκλειστική του επιλογή, είτε θα επιστρέψει την τιμή αγοράς, θα επιδιορθώσει το ελάττωμα ή θα αντικαταστήσει το προϊόν.Σε περίπτωση προεπιλογής του Αγοραστή, τα εμπορεύματα δεν θα γίνονται δεκτά χωρίς εξουσιοδότηση.Τα αποδεκτά επιστρεφόμενα αγαθά θα υπόκεινται σε χρέωση ανανέωσης αποθέματος.Ειδικά παραγγελθέντα, παρωχημένα ή προσαρμοσμένα κατασκευασμένα αντικείμενα δεν επιστρέφονται.

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε παγκόσμια βάση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κατοχυρώσιμων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφευρέσεων (είτε έχουν υποβληθεί αίτηση είτε όχι), διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, συγγραφικό έργο, ηθικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές ονομασίες, εμπορικά μυστικά εμπορικών ενδυμάτων και όλες οι εφαρμογές και οι εγγραφές όλων των προαναφερθέντων που προκύπτουν από την εκτέλεση των παρόντων Όρων Πώλησης που έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί, ανακαλυφθεί ή περιοριστεί στην πράξη από την WOE, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της WOE.Συγκεκριμένα, η WOE θα κατέχει αποκλειστικά όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα και για τα Προϊόντα και όλες τις εφευρέσεις, τα έργα συγγραφής, τα σχέδια, την τεχνογνωσία, τις ιδέες ή τις πληροφορίες που ανακαλύφθηκαν, αναπτύχθηκαν, έγιναν, δημιουργήθηκαν ή περιορίστηκαν στην πράξη από το WOE , κατά την εκτέλεση των παρόντων Όρων Πώλησης.